№ 121 Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної (експертної грошової) оцінки земельних ділянок

  • Домівка
  • № 121 Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної (експертної грошової) оцінки земельних ділянок

УКРАЇНА
БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА

Житомирської області

РІШЕННЯ

Тринадцята    сесія                                                                          VIІІ  скликання

Від 21.02.2023  № 121

Про затвердження Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної
(експертної грошової) оцінки земельних ділянок

З метою забезпечення прозорості в проведенні незалежної (експертної грошової) оцінки земельних ділянок, врегулювання порядку залучення суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання на конкурсних засадах для проведення незалежної (експертної грошової) оцінки земельних ділянок, що  підлягають відчуженню, керуючись статтею 10 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», наказом Фонду державного майна від 31.12.2015 № 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1531 «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок несільськогосподарського призначення», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань  земельних відносин та екології, водних ресурсів

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної (експертної грошової) оцінки земельних ділянок (Додаток 1).

2.Затвердити склад конкурсної комісії з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки розташованої за адресою: м. Бердичів, вул. Шевченка, 9, площею 0,0217 га (кадастровий номер 1810400000:01:021:0335) (Додаток 2)

3.Затвердити типовий договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення, на якій розташовано об’єкт нерухомого майна (Додаток 3)

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин та екології, водних ресурс

Голова

Бердичівської районної ради                                       Олександр БАЛЯНОВ

 

Додаток 1
до рішення
Бердичівської районної  ради
№ 121 від 21.02.2023 року

 

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної
(експертної грошової) оцінки земельних ділянок

І. Загальні положення

 1. Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для  проведення незалежної експертної грошової оцінки земельних ділянок права спільної власності територіальних громад (далі – Положення) розроблене відповідно до вимог Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” та інших законодавчих актів.

Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання (далі – суб’єкти оціночної діяльності) для проведення незалежної експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають відчуженню.

2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

об’єкт експертної грошової оцінки – земельна ділянка з певним місцем розташування та визначеними щодо неї правами.

претендент – суб’єкт оціночної діяльності, який виявив бажання взяти участь у конкурсі та подав до Бердичівської районної ради конкурсну документацію у строк, передбачений в оприлюдненому інформаційному повідомленні про проведення конкурсу;

учасник конкурсу – претендент, якого допущено до участі в конкурсі;

конкурсна документація – конкурсна пропозиція, підтвердні документи та документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;

конкурсна пропозиція – пропозиція учасника конкурсу щодо вартості надання послуг з оцінки та строку її виконання (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу.

3.Конкурс серед учасників проводиться конкурсною комісією (далі – Комісія). Склад Комісії затверджується рішенням сесії Бердичівської районної ради. До складу Комісії входить не менше 5 осіб.

4.  До компетенції Комісії належить розгляд та вирішення питань, які стосуються конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності.

5.  Засідання Комісії є правомочним у разі присутності на її засіданні більше половини її кількісного складу.

6.  Рішення Комісії приймається більшістю голосів від кількісного складу Комісії, оформляється протоколом, який підписує голова та секретар Комісії.

7. Очолює Комісію голова. У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник голови Комісії. Голова Комісії у межах наданих йому повноважень:

–  скликає засідання Комісії;

–  головує на засіданнях Комісії;

–  приймає рішення про повторне проведення конкурсу у випадках, передбачених цим Положенням;

–  організовує підготовку матеріалів для опрацювання Комісією;

–  бере участь у  голосуванні;

– підписує документи щодо роботи Комісії, зокрема підсумкову таблицю визначення переможця конкурсного відбору суб`єктів оціночної діяльності.

8. Секретар Комісії є її членом та в межах наданих йому

повноважень:

–  здійснює підготовку інформаційного повідомлення про проведення конкурсу;

–  забезпечує виконання доручень голови Комісії;

–  забезпечує оприлюднення на вебсайті районної  ради інформації про оголошення конкурсу;

–  опрацьовує подані претендентами підтвердні документи, документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки;

–  готує довідкові матеріали для розгляду на засіданні Комісії;

–  готує інформацію щодо кожного претендента, який має намір взяти участь в конкурсі;

–  складає протоколи засідань Комісії, підсумкову таблицю визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності;

–  готує інформацію про результати конкурсу для повідомлення переможців конкурсу, замовників конкурсу та для оприлюднення.

9. На період тривалої відсутності секретаря Комісії його повноваження делегуються головою Комісії будь-якому члену Комісії.

II. Підготовка до проведення конкурсу

1. Інформація про проведення конкурсу підлягає публікації на офіційному вебсайті Бердичівської районної ради не пізніше як за 14 календарних днів до оголошеної дати проведення конкурсу. Інформація може бути опублікована в інших засобах масової інформації.

2. Інформація про проведення конкурсу має містити:

– дату, час і місце проведення конкурсу;

– відомості про об’єкт оцінки відповідно до цього Положення (додаток 1);

– кінцевий термін подання документів;

– строк виконання робіт у календарних днях (у разі потреби);

– перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд Комісії;

– відомості про місцезнаходження Комісії, контактні телефонии;

– іншу необхідну інформацію.

3. Конкурсна документація претендента подається до апарату Бердичівської районної ради в запечатаному конверті не пізніше як за 3 дні до оголошеної дати проведення конкурсу і складається із:

– конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було визначено в інформації про проведення конкурсу;

– документів щодо практичного досвіду виконання послуг з оцінки разом із  інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок (додаток 2 до Положення);

– підтвердних документів.

На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб`єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об`єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб`єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

4.  До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:

– заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності (додаток 3 до Положення);

– копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

– інформація про претендента .

Відповідальність за достовірність інформації відображеної в підтвердних документах несуть претенденти.

5. Інформація про претендента містить:

– інформацію про наявність сертифіката суб`єкта оціночної діяльності та (або) відповідного документа, передбаченого статтею 6 Закону України «Про оцінку земель»;

– інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки: кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів, тощо.

6. Пропозицію щодо ціни надання послуг з оцінки; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом з інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок; підтвердні документи має засвідчити підписом керівник суб’єкта оціночної діяльності.

7. До участі в конкурсі з метою надання послуг з експертної грошової оцінки земельних ділянок можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

III.  Порядок проведення конкурсу

1. Конкурс по відбору експертів для оцінки земельних ділянок проводиться за наявності не менш як двох учасників, крім випадків, передбачених пунктом 12 розділу ІІІ цього Положення.

2. На засіданні Комісії можуть бути присутніми претенденти або їх представники, особи, що можуть бути сторонами договору по виконанню робіт з оцінки земельних ділянок, про що вони письмово повідомляють (відповідними листами) апарат районної ради не пізніше ніж за 2 робочих дні до дати проведення засідання. Особи, які присутні на засіданні, але не є членами Комісії, не мають права брати участь в обговоренні питань та прийнятті рішень, що належать до компетенції Комісії, втручатись у її роботу.

3. Конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією щодо вартості виконання робіт з оцінки, а також строку виконання робіт (у календарних днях) розпечатуються на засіданні Комісії.

4. Якщо на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви або подано лише одну заяву, крім випадків, передбачених пунктом 12 розділу ІІІ цього Положення, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова Комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

5. На засіданні Комісія:

5.1.  Розпечатує конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією щодо вартості виконання робіт з оцінки, а також строку виконання робіт (у календарних днях).

5.2.  Аналізує підтвердні документи та розглядає інформацію про кожного претендента.

5.3. Визначає кращу конкурсну пропозицію претендентів, яка найбільш повно відповідає таким умовам:

– найменша вартість послуг експерта щодо виконання експертної грошової оцінки земельної ділянки;

– найкоротший строк виконання робіт;

– відсутність зауважень по раніше виконаних звітах.

5.4. Проводить голосування.

5.5. Обирає переможця (переможців) конкурсу.

6. У разі, якщо претендент несвоєчасно подав пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, Комісія на засіданні приймає рішення про недопущення його до участі в конкурсі. Поданий таким претендентом пакет документів на конкурсі не розглядається.

7. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, письмово повідомивши про це голову Комісії. Про факти відкликання заяви голова комісії інформує членів Комісії на засіданні. Поданий таким претендентом пакет документів на конкурсі не розглядається.

8. Рішення Комісії приймається шляхом голосування. Учасник конкурсу, пропозиції якого найбільш повно відповідають умовам конкурсу, а також є оптимальними з урахуванням якості виконуваних робіт з оцінки і їх вартості, та який отримав найбільшу кількість голосів, визнається його переможцем.

За умови рівної кількості голосів право вирішального голосу на засіданні Комісії належить голові Комісії, який озвучує своє рішення.

9. Рішення Комісії є підставою для оголошення переможця конкурсу та укладення договору на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

10. У разі неукладення договору з переможцем конкурсу або його відмови від виконання робіт за договором, Комісія, стосовно кожного об’єкта оцінки за результатами голосування, може визначити іншого учасника конкурсу, з яким може бути укладено договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

11.  Якщо на участь в конкурсі, який оголошений повторно на підставі пункту 4 розділу ІІІ  Положення, подано лише одну заяву, Комісія за результатами розгляду приймає одне з перелічених рішень:

– про укладання з цим претендентом договору на виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, при цьому претендент не може внести нову пропозицію та зобов’язаний підтвердити чинність попередньої пропозиції;

–  щодо повторного проведення конкурсу;

–  створення конкурсних засад щодо відбору експертів шляхом безпосереднього пропонування експертам виконати незалежну оцінку земельної ділянки на умовах, визначених Комісією.

12. Конфіденційні відомості щодо конкурсних пропозицій, процедури визначення переможця конкурсу розголошенню не підлягають.

IV. Інформація про результати конкурсу

1. Після проведення конкурсу апарат районної  ради інформує переможців конкурсу про рішення Комісії.

2. Інформація про результати конкурсу розміщується на офіційному вебсайті Бердичівської районної ради.

3. Конкурсна документація, передбачена пунктом 3 розділу ІІ цього Положення, зберігається у Бердичівської районної ради протягом трьох років.

V. Порядок розгляду звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок

1. Підготовлені експертами звіти про оцінку земельних ділянок передаються в апарат Бердичівської районної ради в терміни, визначені умовами проведеного конкурсу та договором на проведення оцінки.

2. Разом зі звітом про оцінку земельної ділянки експерт передає всю інформацію щодо об’єкта оцінки, яку було зібрано під час її виконання, а саме після завершення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок в термін, передбачений Договором, експерт передає звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки та у 2 (двох) примірниках висновки про її вартість, що оформлені в установленому порядку і забезпечує рецензування звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок. Експерт надає роз’яснення щодо звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок. Датою надання звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок є дата офіційної реєстрації поданих Експертом документів.

3. У разі необхідності за рішенням Комісії звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок можуть подаватися на повторне рецензування.

4. У разі необхідності, Експерт доопрацьовує звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки у 3 денний термін.

5.У разі відсутності зауважень звіт погоджується Комісією та разом з висновком і рецензією передається апаратом районної ради  для погодження та затвердження на сесію районної  ради.

 

Заступник голови районної ради                              Володимир ДІХТЯР

 

Додаток 1

до Положення

ВІДОМІСТЬ

про об’єкт оцінки

Найменування об’єкта оцінки: земельна ділянка.

Місцезнаходження об’єкта оцінки:________________________________.

Кадастровий номер:_____________________________________________.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності_______________________________

Замовник та платник послуги з виконання робіт з експертної грошової оцінки____________________________________________________.

Кількість земельних ділянок: ___________________________.

Розмір земельної ділянки, га: _____.

Місце розташування земельної ділянки:___________________________.

Цільове призначення земельної ділянки:___________________________.

Правовий режим земельної ділянки: _____________________.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:_____________________.

Очікувана вартість послуги з виконання робіт з експертної грошової оцінки, грн:________.

Дата оцінки:____________________.

 

 Додаток 2

до положення

ІНФОРМАЦІЯ
щодо практичного досвіду виконання послуг з оцінки разом із інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок

__________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)

№ з/п Назва об’єкта Мета проведення оцінки Дата оцінки Період проведення оцінки Замовник/платник Досвід суб’єкта оціночної діяльності/досвід оцінювача (прізвище, ім’я, по батькові)* Документ, що підтверджує досвід**

__________
* Зазначається конкретна особа – оцінювач (оцінювачі) або безпосередньо суб’єкт оціночної діяльності, який бере участь у конкурсі.
** Копія договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки (показник вартості виконання робіт та порядок розрахунку можуть бути заштриховані), копією висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів. Документи мають бути засвідчені керівником.

“___” ____________ 20__ року ___________
(підпис)

М.П. (за наявності)

 

 Додаток 3

до Положення

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Заявник
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)
Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
Керівник
(прізвище, ім’я та по батькові; посада)
який діє на підставі
(назва установчого документа або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань  – для фізичних осіб – підприємців)
Свідоцтво платника податку на додану вартість
(за наявності) від
Розрахунковий рахунок № в
МФО
Код заявника за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
Місцезнаходження (місце проживання)
Телефон                    Телефакс Електронна пошта
Просимо дозволити взяти участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки (виконання робіт з експертної грошової оцінки)
(повна назва об’єкта)

 

“___” ____________ 20__ року ___________
(підпис)

М.П. (за наявності)

 

Додаток 2
до рішення
Бердичівської районної  ради
№ 121від 21.02.2023 року

 

Склад конкурсної комісії
з відбору на конкурсних засадах суб’єктів оціночної діяльності

 

ПІП

Посада

Діхтяр Володимир Іванович заступник голови Бердичівської районної ради, голова комісії

 

Антонюк Ольга Михайлівна Депутат Бердичівської районної ради заступник голови комісії

 

Юзефович Яна Анатоліївна Головний спеціаліст апарату Бердичівської районної ради, секретар комісії

 

Шевчук Олена Василівна Головний бухгалтер виконавчого апарату Бердичівської районної ради

 

Гусар Віктор Олександрович Начальник юридичного відділу апарату Бердичівської районної державної адміністрації (за згодою)

 

Савін Максим Олександрович Депутат Бердичівської районної ради
Бабій Олександр Сергійович Депутат Бердичівської районної ради

 

 

 

Заступник голови районної ради                                    Володимир ДІХТЯР

 

Додаток 3
до рішення
Бердичівської районної  ради
№ 121від 21.02.2023 року

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки

несільськогосподарського призначення, на якій розташовано

об’єкти нерухомого майна

 

м.Бердичів                                      «___»_________ 20___ р.

Сторони:

Замовник: Бердичівська районна  рада, в особі_____________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї Сторони,

Оцінювач (суб’єкт оціночної діяльності): ____________________, в особі ___________________, який діє на підставі ___________, з другої Сторони, керуючись взаємною згодою та діючим законодавством України, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Замовник доручає, а Оцінювач бере на себе зобов’язання по визначенню вартості та виконанню звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки для________________________________, площею ________кв.м(кадастровий номер__________________), яка розташована за адресою: _____________________, на якій розташовано об’єкти нерухомого майна, що належать Покупцю земельної ділянки__________________________.

2. Вартість робіт та порядок розрахунків

2.1. Загальна вартість робіт, зазначених у п.1.1. цього Договору, визначається згідно з конкурсними пропозиціями Оцінювача, відповідно до протоколу засідання Комісії по конкурсному відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення експертної оцінки комунальної власності, виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель, виконавця земельних торгів (аукціонів), від ___________№___ у розмірі ______________.

2.2. Цей Договір та виписаний Оцінювачем рахунок є підставою для перерахування коштів за проведення експертної оцінки земельної ділянки на рахунок Оцінювача.

3. Права та обов’язки Сторін

3.1. Оцінювач зобов’язаний на вимогу Замовника давати пояснення щодо поданого звіту та об’єкту оцінки.

3.2. Оцінювач не несе відповідальності за наслідки, що виникли внаслідок використання результатів оцінки з метою, що не була предметом Договору.

3.3. Замовник сприяє наданню всієї необхідної інформації про об’єкт оцінки, яка відповідно до чинного законодавства має знаходитись у власника нерухомого майна і необхідна для виконання Оцінювачем робіт, передбачених п.1.1. Договору.

3.4. Якщо в процесі роботи Оцінювача виникла потреба у проведенні інвентаризації майна, аудиторської перевірки або поновлення бухгалтерського обліку, Оцінювач має право вимагати проведення таких робіт від особи, яка бажає купити земельну ділянку. Термін дії Договору при цьому продовжується на період виконання таких робіт.

3.5. Якщо в процесі оцінки виникла потреба в залученні спеціалістів вузьких галузей, Оцінювач має право вимагати залучення таких, при цьому оплата їхніх послуг проводиться за рахунок загальної вартості робіт з виконання експертної грошової оцінки. Термін дії Договору при цьому продовжується на період виконання таких робіт.

3.6. Оцінювач самостійно погоджує звіт з експертної грошової оцінки з відповідними органами державної влади та місцевого самоврядування.

4. Порядок приймання і передачі робіт

4.1. Приймання виконаних робіт за цим Договором оформлюється актом приймання-передачі робіт (далі – акт).

4.2. Замовник зобов’язаний підписати акт протягом 3-х робочих днів з дня одержання експертного висновку.

4.3. У разі відмови від підписання акта Замовник складає протягом 5 днів з моменту отримання акта експертного висновку мотивований протокол розбіжностей. Якщо протягом місяця з моменту отримання Замовником виконаної роботи акт прийому-передачі робіт по експертній грошовій оцінці не буде повернуто Оцінювачу, робота вважається прийнятою без зауважень.

5. Строк виконання робіт

5.1. Початком робіт вважається підписання Договору, за умови надання Оцінювачу всієї необхідної інформації про об’єкт оцінки.

5.2. Термін виконання робіт визначається конкурсними пропозиціями Оцінювача до подачі на обов’язкову державну експертизу. Про передачу на експертизу Оцінювач інформує в письмовій формі.

5.3. Термін виконання робіт продовжується на термін проходження обов’язкової (повторної) державної експертизи.

5.4. Оцінювач має право виконати роботи достроково.

6. Відповідальність Сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим Договором.

6.2. Невиконання робіт в терміни, зазначені в п.5.2., є підставою для розірвання цього Договору.

6.3. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

7. Умови розірвання Договору

7.1. Цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін у порядку, визначеному чинним законодавством, крім випадку, зазначеному у п.6.2.

 

8. Інші умови

8.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами передбачених ним зобов’язань.

8.2. Умови цього Договору можуть бути змінені лише за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням додаткової угоди.

8.3. Усі спори, що пов’язані з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

8.4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства.

8.5. Цей Договір укладений у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

8.6. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

8.7. Додатками до цього Договору є Акти виконаних робіт.

9. Юридичні адреси та реквізити Сторін:

 

Замовник

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

Голова районної ради

___________________

 

Оцінювач

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

_____________________