№ 122 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки

  • Домівка
  • № 122 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки

УКРАЇНА
БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА

Житомирської області

РІШЕННЯ

Тринадцята    сесія                                                                          VIІІ  скликання

Від 21.02.2023  № 122
Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки
земельної ділянки

 

Розглянувши заяву громадянина Свиридовського Віктора Леонідовича , відповідно до статей 10, 128  Земельного кодексу України, керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин та екології, водних ресурсів Бердичівська районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Надати дозвіл на проведення  експертної грошової оцінки земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Бердичів, вул. Шевченка, 9 та перебуває в оренді  у громадянина  Свиридовського Віктора Леонідовича (договір оренди  землі №2 від 27.07.2021 року), площею 0,0217 га (кадастровий номер 1810400000:01:021:0335) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  для подальшої приватизації її шляхом викупу.

2.Затвердити типовий договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки несільськогосподарського призначення, що передбачається до продажу (додаток 1).

3.Надати дозвіл голові районної ради укласти угоди (договори) зі Свиридовським Віктором Леонідовичем про сплату авансового внеску в розмірі 20 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки  та суб’єктами оціночної діяльності, що мають відповідну ліценцію на проведення експертної грошової оцінки вищевказаної земельної ділянки.

4.Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 1810400000:01:021:0335), розташованої за адресою: м. Бердичів, вул. Шевченка, 9 , подати на затвердження сесії районної ради.

5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань .

 

Голова Бердичівської

районної ради                                                   Олександр БАЛЯНОВ

 

 

Додаток 1
до рішення
Бердичівської районної  ради
№ 122 від 21.02.2023 року

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про оплату авансового внеску в рахунок оплати
ціни земельної ділянки несільськогосподарського призначення,
що передбачається до продажу

м.Бердичів                                      «___»__________ 20__ р.

СТОРОНИ:

Сторона 1: Бердичівська районна рада, в особі _____________________, який(а) діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони,

Сторона 2:__________________________, в особі ____________________, який(а) діє на підставі _____________________, з другої сторони, керуючись (на підставі рішення сесії)взаємною згодою та діючим законодавством України, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Сторона 2 сплачує, а Сторона 1 приймає авансовий внесок в рахунок оплати ціни земельної ділянки несільськогосподарського призначення загальною площею _______кв.м, кадастровий номер (___________________), яка розташована за адресою: ______________________________________________________________.

1.2. Авансовий внесок використовується Стороною 1 для фінансування робіт з виготовлення відповідним суб’єктом оціночної діяльності звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки, що передбачається до продажу.

1.3. Розмір авансового внеску становить _____ гривень.

1.4. Сума авансового внеску сплачується Стороною2 на рахунок ***************************, відкритий у територіальному органі Державної казначейської служби України: р/р № ______________________, код ЄДРПОУ _____________, банк отримувача____________________, код платежу _________, призначення платежу: «Авансовий внесок в рахунок оплати вартості земельної ділянки за адресою: ________________ (кадастровий номер ________________)».

1.5. Сума авансового внеску має бути сплачена протягом _______________ днів з дня підписання цього Договору.

2.Права і обов’язки Сторін

2.1. Сторона 2 сплачує на рахунок Сторони 1, вказаний в п. 1.3., авансовий внесок з зазначенням у платіжному дорученні своїх реквізитів, номера і дати цього Договору та повної назви Сторони 1.

2.2. У разі відмови Сторони 2 від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки авансовий внесок в рахунок оплати ціни земельної ділянки не повертається.

3.Строк дії Договору та відповідальність Сторін

3.1. Строк дії договору починається з моменту його підписання Сторонами та закінчується з моменту підписання договору купівлі-продажу земельної ділянки.

3.2. Умови цього договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сорін.

3.3. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та Договором.

3.4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства.

3.5. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

4.Юридичні адреси та реквізити Сторін:

Сторона 1

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

Голова районної ради

____________________

 

Сторона 2 ______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

 

________________________