№ 148 Про затвердження Програми підтримки діяльності Бердичівської районної ради по забезпеченню сталого розвитку місцевого самоврядування та реалізації заходів спрямованих на соціально-економічний розвиток Бердичівського району на 2023-2025 роки  Керуючись Бюджетним кодексом України, п.16

  • Домівка
  • № 148 Про затвердження Програми підтримки діяльності Бердичівської районної ради по забезпеченню сталого розвитку місцевого самоврядування та реалізації заходів спрямованих на соціально-економічний розвиток Бердичівського району на 2023-2025 роки  Керуючись Бюджетним кодексом України, п.16

УКРАЇНА
БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА
Житомирської області

РІШЕННЯ

 

П’ятнадцята  сесія                                                                       VIІІ  скликання

від 25.08.2023  № 148

Про затвердження Програми підтримки діяльності
Бердичівської районної ради по забезпеченню сталого
розвитку місцевого самоврядування та реалізації заходів
спрямованих на соціально-економічний розвиток
Бердичівського району на 2023-2025 роки

Керуючись Бюджетним кодексом України, п.16 ч.1 ст. 43, ч. 1 ст. 59, ст.ст.61, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку району, підприємництва, транспорту та інфраструктури, районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму підтримки діяльності Бердичівської районної ради по забезпеченню сталого розвитку місцевого самоврядування та реалізації заходів спрямованих на соціально-економічний розвиток Бердичівського району на 2023-2025 роки (далі –Програма) згідно з додатком.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку району,підприємництва, транспорту та інфраструктури.

 

Голова ради                                                                  Олександр БАЛЯНОВ

 Додаток
до рішення районної ради
від 25.08.2023 року №  148

 ПРОГРАМА
підтримки діяльності Бердичівської районної ради по забезпеченню сталого розвитку місцевого самоврядування та реалізації заходів спрямованих на соціально-економічний розвиток Бердичівського району на 2023-2025 роки

  Паспорт Програми

Ініціатор розроблення Програми Бердичівська районна рада Житомирської області
Підстава для розроблення Програми Закон України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Бюджетний кодекс України
Розробник Програми Бердичівська районна рада Житомирської області
Відповідальні виконавці Програми Бердичівська  районна військова адміністрація ? виконавчий апарат Бердичівської районної ради
Учасники (співвиконавці) Програми сільські, селищні, міські ради Бердичівського району
Строки реалізації Програми 2023-2025 роки
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми  

 

Головна мета Програми Створення умов для:
–       забезпечення діяльності депутатів районної ради щодо підвищення ролі місцевого самоврядування у вирішенні нагальних потреб виборців;
–       забезпечення сталого розвитку місцевого самоврядування на території району;
–       налагодження співпраці між районною радою та територіальними громадами району;
–       ефективного функціонування виконавчого апарату Бердичівської районної ради
Джерела фінансування заходів Програми –          районний бюджет,
–          місцеві бюджети сільських, селищних, міських рад Бердичівського району,
–          інші джерела, не заборонені законодавством України
Очікувані результати реалізації Програми Забезпечення діяльності депутатів районної ради
та реалізації повноважень районної ради, визначених законодавством, щодо розвитку території району, взаємодія районної ради та територіальних громад району, забезпечення належного функціонування виконавчого апарату районної ради

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програму підтримки діяльності Бердичівської районної ради по забезпеченню сталого розвитку місцевого самоврядування та реалізації заходів спрямованих на соціально-економічний розвиток Бердичівського району на 2023-2025 роки розроблено відповідно до статті 140 Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з урахуванням Указу Президента України від 30 серпня 2001 року No749/2001 «Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні». Програма спрямована на подальший розвиток місцевого самоврядування як важливої складової становлення громадянського суспільства.

Реформа децентралізації незавершена повністю. Необхідно ще багато працювати на місцевому та субрегіональному рівні, на рівні тих районів, які наразі утворені. Районні ради ніби і мають повноваження, визначені Конституцією, але вони не підкріплені фінансово. Є певна правова невизначеність, проблематика з приводу фінансування районних рад. Передбачалося, що районна рада фінансуватиметься з перехідних залишків коштів, які залишилися у районній раді та радах районів, що ліквідовані Верховною Радою України. Це значні території, і передбачалося, що ці ради матимуть перехідні залишки. Але як з’ясувалося, практично коштів там не залишилося. Тобто якісь кошти районна рада матиме, але вона не має власних джерел фінансування, насамперед, податкових надходжень. Субвенція з державного бюджету районному бюджету не задовольняє у повній мірі потреб у коштах необхідних для функціонування районної ради. Так, стаття 64 Бюджетного кодексу України значно обмежує доходи загального фонду районного бюджету. Тобто ситуація вимагає додаткових фінансових ресурсів до районної бюджетної системи країни.

На сьогодні в Україні здійснюється низка заходів, спрямованих на здійснення комплексного реформування системи організації влади на місцевому рівні, включаючи питання регіонального розвитку, адміністративно-територіальної реформи, реформи місцевого самоврядування, покращення умов для реалізації прав і свобод людини і громадянина на місцевому рівні, створення правових та матеріально-фінансових засад трансформаційних процесів. Такі реформи набувають пріоритетного значення на шляху євроінтеграції України для зміцнення правових засад громадянського суспільства, поглиблення демократизації публічного управління. При цьому вони мають забезпечувати поступальний розвиток країни та окремих регіонів, враховувати започатковану у державі адміністративну реформу та напрями здійснення перетворень, визначені законодавчими актами, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.

Зазначені фактори свідчать про необхідність розробки та впровадження

комплексу заходів щодо розвитку місцевого самоврядування субрегіонального рівня. Реалізацію таких заходів передбачається здійснити в

межах Програми та сприяння реалізації інноваційних проектів, спрямованих

на соціально-економічний розвиток району, на 2023-2025 роки.

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Бердичівська районна рада відповідно до Конституції України та Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні” представляє інтереси жителів Бердичівського району, до складу якого входять 10 територіальних громад, від імені та в інтересах близько 162 тисяч жителів району здійснює відповідні функції і повноваження.

Останні етапи реформи децентралізації та зміни до Бюджетного кодексу України виявили актуальні проблеми, пов’язані з фінансовим та матеріальним забезпеченням діяльності районної ради. На теперішній час Бюджетний кодекс України в статті 641 чітко визначає джерела доходів районних бюджетів, але вони є нестабільними і по суті обмежуються прибутком комунальних підприємств, засновником яких є районна рада, та орендною платою за користування відповідним майном тощо.

Джерела наповнення доходної частини загального фонду районного бюджету не забезпечують в повній мірі навіть утримання апарату ради та приміщення для його розміщення.

Відповідно до повноважень районна рада забезпечує взаємодію органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, функціонування об’єктів комунальної власності та якістю комунальних послуг, підготовкою інформаційного ресурсу для вирішення проблем розвитку соціально-економічного розвитку району.

ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є:

– забезпечення діяльності депутатів районної ради;

– створення відповідних умов для ефективної роботи депутатів районної ради під час пленарних засідань;

– забезпечення сталого розвитку місцевого самоврядування;

– налагодження співпраці між районною радою та територіальними громадами району;

– ефективність функціонування виконавчого апарату Бердичівської районної ради;

– створення належних умов праці для посадових осіб місцевого самоврядування та працівників виконавчого апарату Бердичівської районної ради;

– підтримка функціонування єдиної системи інформаційного забезпечення органів місцевого самоврядування та жителів району щодо діяльності районної ради;

– підтримка функціонування заснованих радою комунальних підприємств, установ та організацій.

ІV. ШЛЯХИ І ЗАСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

Розвиток політичних процесів в Україні на сучасному етапі характеризується децентралізацією влади, перерозподілом повноважень і ресурсів від центральної влади до місцевої. Одночасно на місцях відбувається перерозподіл повноважень та ресурсів між органами державної

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Це ставить органи місцевого самоврядування субрегіонального рівня в нові умови існування, вимагає від них здійснення нових функцій, виконання нових завдань, що у свою чергу, вимагає зміцнення матеріальної та технічної бази органів місцевого самоврядування, відповідного і своєчасного інформаційного забезпечення депутатського корпусу всіх рівнів, удосконалення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Прийняття Програми передбачає реалізацію відповідних заходів за умови стабільного фінансування та матеріального забезпечення органів місцевого самоврядування.

V. СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ

Створення децентралізованої моделі організації місцевої влади, спроможної ефективно впливати на процеси соціально-економічного й культурного розвитку району в сучасних нестабільних політичних та економічних умовах.

Відновлення контролю за станом і динамікою розвитку району. Формування повноцінної системи місцевого самоврядування згідно з європейськими стандартами.

Забезпечення доступності та якості управлінських послуг.

Підвищення іміджу органу місцевого самоврядування Бердичівської районної ради.

VІ. ОСНОВНІ НАПРЯМИ І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Поліпшення умов для реалізації прав і свобод мешканців Бердичівського району.

Забезпечення та організація ефективної роботи виконавчого апарату Бердичівської районної ради.

Правове, методичне, кадрове та інформаційне забезпечення Бердичівської районної ради.

Забезпечення сталого місцевого розвитку, наближення до європейських стандартів, а саме:

– удосконалення механізмів реалізації прав і свобод мешканців на субрегіональному рівні;

– розв’язання проблемних питань розвитку району та підготовка проектів відповідних програмних документів й нормативно-правових актів;

– поєднання зусиль органів місцевого самоврядування різного рівня для спільного вирішення питань розвитку району;

– поліпшення взаємодії органів місцевого самоврядування з органами державної виконавчої влади, громадськими організаціями при вирішенні питань районного значення;

– реформування системи надання управлінських послуг відповідно до європейських стандартів;

– заохочення громадської ініціативи з питань місцевого та регіонального розвитку;

– забезпечення організаційних, правових та матеріально-фінансових умов для максимальної поінформованості членів територіальних громад про діяльність Бердичівської районної ради;

– зміцнення матеріально-технічної бази Бердичівської районної ради, створенням комфортних умов для роботи працівників та посадових осіб місцевого самоврядування, заснованих радою комунальних підприємств, установ та організацій;

– підвищення професійного рівня посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів районної ради;

– участь в розробленні та реалізації різноманітних проектів для залучення інвестицій у район.

VII. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства та за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів різних рівнів, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

VIIІ.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Виконання заходів Програми дозволить досягти:

– створення прозорої системи прийняття управлінських рішень органом місцевого самоврядування, підвищення рівня довіри до органу місцевого самоврядування Бердичівської районної ради;

– створення єдиної системи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, підвищення якості та оперативного інформування;

– розповсюдження позитивного досвіду діяльності органів місцевого самоврядування всіх рівнів, спрямованого на поступовий комплексний соціально-економічний розвиток;

– поліпшення екологічного стану, збереження культурних традицій;

– створення належних умов для виконання районною радою власних та делегованих повноважень;

– створення належних умов для ефективної роботи депутатів районної ради під час пленарних засідань;

– забезпечення можливості автоматизації повного циклу роботи районної ради в процесі підготовки та проведення пленарних засідань сесій районної ради, публікації результатів та аналізу роботи депутатів районної ради;

– підвищення рівня фахової підготовки посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів районної ради;

– створення  належних умов для роботи та виконання повноважень посадовими особами місцевого самоврядування Бердичівської районної ради.

Заступник голови

районної ради                                                                            Володимир ДІХТЯР

Додаток до Програми